Gorionik TERMEC predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu za kvalitetno potpuno sagorevanje drvenog peleta.Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar peleta.Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno. Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionikapomoću koga se pelet mehanički doprema u plamenu cev te potom izduvavanjem od strane ventilatora u kotlu formira plamen. Dodatni interni pužni transporter je utoliko važan što sa sigurnošću sprečava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i spremniku. Osnovna verzija gorionika TERMEC 50 pokriva opseg snage 10-50 KW i može se montirati na sve tropromajne kotlove čija snaga ne prelazi 50 KW. Za kotlove snage 50-100 KW postoji verzija TERMEC 100.