Dvoprolazno tropromajni toplovodni kotao 20-5000 KW
Karakteristike

 • Savremena i jednostavna konstrukcija;
 • Mogućnost korišćenja lož ulja, gasa i električne energije;
 • Tri promaje u dva prolaza uz visok stepen iskorišćenja (ŋ=97%);
 • Kraće zadržavanje dimnih gasova u komori za sagorevanje, što za posledicu ima manju emisiju azotnih oksida;
 • Uokviru plamenih cevi nalaze se turbulatori koji pospešujuvrtloženje iturbulentno strujanje dimnih gasova, a samim tim i većeodavanjetoplote;
 • Turbulatore po potrebi otkoloniti radi balansiranja ložišta;
 • Niska temperatura izlaznih gasova;
 • Ovalna konstrukcija kazana omogućuje visoke radne pritiske (do 5 bara) i radne temperature (do 110ºC);
 • Odgovarajuća automatika za kontrolu rada kotla i gorionika;
 • Mogućnost izvodjenja kotla potpuno od prohroma tako da kotao postaje uljano-gasni bojler za pripremu sanitarne vode;
 • Visoko efikasna izolacija obezbedjuje manje gubitke toplote;
 • Lak pristup i jednostavnost čišćenja dimnih kanala;
 • Garancija na kotao je pet godina, a na automatiku godinu dana;
 • MAXkotao: po upitu se izrađuju kotlovi snage do 5000 kW -referentna listaobjekata gde je uspešno instaliran Termomontov MAXkotao se nalazi usekciji "Montaža".