HEIMEIER E-Z 3871 je termostatski,uronski ventil za jednocevne sisteme centralnog grejanja. Koristi se zaradijatore sa horizontalnim povezivanjem u jednoj tački. Spoljni navojventila je 3/4" i upotrebom Heimeier adaptera ventil je moguće povezatisa bakarnim i čeličnim cevima (3831), plastičnim cevima (1311) ivišeslojnim alupeks cevima (1331).Kod primene u jednocevnim sistemimacentralnog grejanja maseni protok fluida kroz grejno telo može bitipodešen u opsegu 30-60%. Fabrički ventil je podešen na 35%. Napajanje ipovrat vode u radijator maže biti potpuno zatvoreno tako da grejno telobude potpuno odvojeno od sistema koji je u funkciji.Uronska cev, u zavisnosti od primenemože imati dve veličine. DUža cev od 250 mm koristi se kod grejnih telasa više od 10 članaka, u suprotnom koristi se kraća cev od 85 mm.Prečnik uronske cevi je 11 mm.Smerovi označeni strelicama odnose se naobavezna mesta za priključak napojne i povratne vode. U koliko sesmerovi promene, ventil neće biti funkcionalan.

  • Maksimalna radna temperatura 120 °C
  • Maksimalna radna temperatura uz korišćenje aktuatora 100 °C
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar